جو رقم جلگه با دارا بودن صفاتی از جمله تیپ رشد زمستانی و زودرس بودن، ارتفاع 90 سانتی متری بوته و کوتاهی نسبت به رقم ماکوئی و پابلندتر از رقم بهمن، مقاومت بیشتر نسبت به خوابیدگی و ریزش دانه و دارا بودن وزن هزار دانه بیشتر نسبت به رقم بهمن از مزایای بیشتری برای کشت در اراضی کشاورزی برخوردار است. 

رقم جدید جلگه با شجره Makouee//Zarjow/80-5151 حاصل دو رگ بین جو رقم ماکویی به عنوان پایه مادری و لاین Zarjow/80-5151 به عنوان پایه پدری و انتخاب در نسل های در حال تفکیک تا رسیدن به خلوص ژنتیکی در بخش تحقیقات غلات می باشد.

میانگین عملکرد هفت و چهار دهم تن در هکتار، هفت درصد افزایش عملکرد نسبت به رقم بهمن، 30 درصد افزایش عملکرد نسبت به رقم ماکوئی و مقاومت رقم جلگه به بیماری های زنگ زرد و سفیدک سطحی جو از جمله دستاورد اقتصادی رقم جلگه است