شرکت تعاونی روستایی جمیل

کارکنان

سیدمحمد حسینی

مسئول امور مالی و حسابداری

کارشناس حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

محمد اردمهء

مسئول امور بازرگانی

محمد صالحی تبار

کارشناس فنی

کارشناس ارشد گیاه پزشکی و حشره شناسی