شرکت تعاونی روستایی جمیل

مجمع عمومی

مجمع عمومي دو قسم است : عادي و فوق العاده . 

الف ) وظايف مجمع عمومي عادی عبارتست از : 

01 رسيدگي و اتخاذ تصميم در باره ترازنامه و حساب سود و زيان شركت پس از استماع  گزارش هيئت مديره و بازرسان . 

02 انتخاب هيئت مديره ، بازرسان و يا تغيير هريك از آنها . 

03 اخذ تصميم درباره گزارشها و پيشنهادهاي حسابرسان بر اساس نتايج حسابرسي شركت . 

04 تعيين خط مشي و برنامه هاي شركت و تصويب بودجه سالانه و تعيين ضوابط لازم براي حقوق و دستمزد و میزان تضمين ابواب جمعي مديرعامل و كاركنان شركت بنا به پيشنهاد هيأت مديره. 

05 اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود سهام و مازاد برگشتي و تقسيم آن . 

06 اتخاذ تصميم درباره پيشنهادهاي هيئت مديره در مورد اعتبارات درخواستي و يا سرمايه گذاري شركت در اتحاديه هاي تعاوني روستائي و يا موسسات توليدي . 

07 تصويب آئين نامه هاي داخلي شركت . 

08 تصويب گزارشات تغييرات سرمايه در دوره مالي قبل و تعيين مبلغي براي بازپرداخت  سهام اعضاء  سابق  كه در دورهمالي بعد بايد پرداخت شود . 

09 اتخاذ تصميم درباره عضويت شركت در اتحاديه  تعاوني و ميزان  سهام يا حق عضويت سالانه  پرداختي به اتحاديه . 

010 اتخاذ تصميم درباره شكايت عضوي كه اخراج شده و يا كسي كه درخواست عضويت ويا انتقال سهام اواز طرف هيئت مديره پذيرفته نشده است يا ارجاع امر به هيأتي مركب از پنج نفر از اعضاء  مجمع عمومي تصميم متخذه از طرف مجمع عمومي يا هيأت 5 نفره در اين مورد قطعي است . 

011 رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ساير اموري كه به مجمع پيشنهاد مي شود ومنطبق با اساسنامه شركت باشد . ب ) وظايفمجمع عمومي فوق العاده : 

01 تغيير مواد اساسنامه . 

02 انحلال شركت . 

03 ادغام شركت با شركت و يا شركتهاي تعاوني روستائي ديگر و يا انتزاع آن  .