شرکت تعاونی روستایی جمیل

مدیرعامل

کمال کمالی فرد

مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی جمیل

کارشناس ارشد زراعت

تماس: 09153527282