رقم جو بهمن در سال زراعی 71-1370 از مرکز بین المللی ICARDA دریافت و در واحد به نژادی جو بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج مورد کشت و بررسی قرار گرفت و بعلت دارا بودن صفات زراعی مناسب و برتری عملکرد انتخاب و برای بررسی بیشتر در چرخه آزمایش های مقایسه عملکرد وارد شد . با توجه به نتایج برتر این رقم در سالهای 74-1372 ، این رقم جهت شرکت در آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت سراسری جو منطقه سردکشور انتخاب و در طی 3سال بررسی بعنوان برترین لاین تشخیص داده شد . میانگین عملکرد رقم بهمن 6.4 تن بوده که حدود1 تن در هکتار نسبت به شاهد تجارتی منطقه سرد  ( رقم ماکویی ) برتری دارد . این رقم  علاوه بر سازگاری به عملکرد بالا در منطقه سرد کشور ، واجد خصوصیات مطلوبی نظیر مقاومت به سرما و متحمل بودن به خشکی بوده و کشت آن از لحاظ اقتصادی با صرفه تر از رقم ماکویی میباشد . امید است معرفی این رقم علاوه بر افزایش تنوع ارقام جو آبی مورد کشت و زرع کشاورزان غله کار اقلیم سرد کشور ، تحول چشمگیری در راستای افزایش تولید جو کشور ایجاد و قدمی دیگر در راستای تحقق هدف مقدس نیل به خود کفایی کشور ایفا نماید .