شرکت تعاونی روستایی جمیل

ارکان

ارکان شرکت تعاونی روستایی جمیل:

1. مجمع عمومی

2. هیئت مدیره

3. بازرسین

4. مدیرعامل

5. کارکنان