شرکت تعاونی روستایی جمیل

بذر جو

بذر جو رقم بهمن

/post-3

رقم جو آبی با عملکرد دانه بالا ، مقاوم به خوابیدگی  و سرما و متحمل به خشکی جهت کشت در مناطق سردسیر کشور


بذر جو رقم جلگه

/post-1

جو رقم جلگه با دارا بودن صفاتی از جمله تیپ رشد زمستانی و زودرس بودن، ارتفاع 90 سانتی متری بوته و کوتاهی نسبت به رقم ماکوئی و پابلندتر از رقم بهمن، مقاومت بیشتر نسبت به خوابیدگی و ریزش دانه و دارا بودن وزن هزار دانه بیشتر نسبت به رقم بهمن از مزایای بیشتری برای کشت در اراضی کشاورزی برخوردار است.