شرکت تعاونی روستایی جمیل

بذر پنبه

بذر پنبه رقم شایان

/post-2

رقم پنبه شایان  از به‌گزینی یک توده با منشاء خارجی حاصل شده است.