شرکت تعاونی روستایی جمیل

پنبه رقم شایان

بذر پنبه رقم شایان

/post-2

رقم پنبه شایان  از به‌گزینی یک توده با منشاء خارجی حاصل شده است.