شرکت تعاونی روستایی جمیل

قیمت بذر جو یارانه ای 1401

قیمت یک کیلوگرم جو:

طبقه پرورش 3: 141900 ریال

طبقه مادری: 135450 ریال

طبقه گواهی شده: 129000 ریال