شرکت تعاونی روستایی جمیل

بهمن گواهی شده

بذر جو رقم بهمن

/post-3

رقم جو آبی با عملکرد دانه بالا ، مقاوم به خوابیدگی  و سرما و متحمل به خشکی جهت کشت در مناطق سردسیر کشور